Dolnoslaskie Stowarzyszenie Rozwoju Zeglarstwa
 
Zasady kursów
organizowanych przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa

Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

  pełnej realizacji programu szkolenia na poszczególne stopnie,

  zabezpieczenia ratowniczego akwenu podczas zajęć oraz dużego nacisku na bezpieczeństwo każdej osoby podczas zajęć,

  zapewnienia wysokiego poziomu kadry instruktorskiej. Kierownikami kursów są osoby o wysokich kwalifikacjach i bardzo dużym doświadczeniu szkoleniowym,

  zapewnienia sprzętu i jachtów sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa i w dobrym stanie technicznym,

  zapewnienia dobrego przygotowania technicznego terenu przystani i akwenu (m.in. pływający pomost, zaplecze socjalne, sanitarne),

  przekazywania wiedzy na temat etyki, etykiety i kultury żeglarskiej wolnej od patologii i używek.

Jesteśmy przekonani, że uczestnik, który sumiennie będzie podchodził do zajęć i aktywnie uczestniczył w zajęciach spełni warunki wymagane na egzaminie.
Nie możemy obiecać każdemu, że na 100% zda egzamin. Zapewniamy jednak, że zostanie z naszym pełnym zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem przygotowany do egzaminów. Zdajemy sobie sprawę, że każdy nasz kursant świadczy także o nas.

Uczestnik kursu zobowiązuje się do:

  przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przystani, na wodzie oraz podczas zajęć,

  zgłaszania spóźnień i potencjalnych nieobecności na zajęciach najpóźniej dzień przed zajęciami,

  uczestniczenia w zajęcia w stanie trzeźwości oraz należycie przygotowanym do zajęć odpowiednio do warunków atmosferycznych,

  do należytego zabezpieczenia przedmiotów dla niego wartościowych (kluczyki, portfel, dokumenty, telefon itp.). Stowarzyszenie nie odpowiada za zagubione, utopione czy zniszczone przedmioty,

  w przypadku uczestniczenia w zajęciach dodatkowych dla kursantów (jeśli kurs takie zajęcia umożliwia), w zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane na kurs

  wniesienia opłaty w ustalonej kwocie za poszczególny kurs następująco:
- pierwsza rata w wysokości 40%, która gwarantuje miejsce na kursie,
- pozostałą kwotę 60% należy wpłacić do dnia spotkania organizacyjnego kursu.

  zaleganie z opłatą za kurs powyżej 7 dni kalendarzowych bez poinformowania Stowarzyszenia o spóźnieniu traktowane będzie jako rezygnacja z kursu,

  osoby, które niezależnie od przyczyn zrezygnują z kursu w czasie jego trwania tracą prawo do zwrotu dokonanych wpłat. Informację o rezygnacji z kursu należy złożyć w formie pisemnej do rąk Kierownika kursu lub drogą mailową (dsrz@zeglarstwo.org.pl). Doręczenie drogą mailową zostanie uznane za skuteczne po przesłaniu maila zwrotnego z potwierdzeniem otrzymania rezygnacji przez Stowarzyszenie (wysłanego przez Janusza Pełkę z adresu dsrz@zeglarstwo.org.pl),

  w przypadku braku informacji pisemnej (jak wyżej) dotyczącej rezygnacji z kursu Stowarzyszenie ma prawo do ubiegać o uregulowanie brakującej opłaty za kurs do jej pełnej wysokości.Wrocław, 14.08.2012 / 9.06.2019.

powrót