Dolnoslaskie Stowarzyszenie Rozwoju Zeglarstwa
 
Kilka słów o nas - nasz statut

Celem Stowarzyszenia jest :
  integracja srodowiska żeglarskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
  rozpowszechnianie i promowanie idei żeglarstwa w kraju i za granicą,
  popularyzacja etyki żeglarskiej w szerokich kręgach naszego społeczeństwa,
  tworzenie warunków dla osób zainteresowanych żeglarstwem do aktywnego uprawiania tego sportu,
  pomoc w zaspokajaniu ideowych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb ludzi, zwłaszcza młodzieży zainteresowanej żeglarstwem i marynistyką,
  prowadzenie działalnosci metodycznej dotyczącej rozszerzania umiejętnosci kwalifikacji żeglarskich,
  udzielanie w miarę możliwosci członkom i sympatykom Stowarzyszenia pomocy materialnej i finansowej na czas utraty pracy, trudnej sytuacji życiowej, albo też przyznawanie stypendiów,
  prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doswiadczeń,
  organizacja wypoczynku, aktywnosci sportowej, warunków dla twórczosci żeglarskiej i marynistycznej,
  popularyzacja wsród dzieci i młodzieży idei aktywnego wypoczynku wolnego od patologii społecznych poprzez kontakt ze srodowiskiem przyrodniczym,
  promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży nad wodą, nauki umiejętnosci pływania i prawidłowego korzystania ze sprzętu wodnego,
  krzewienie wsród dzieci i młodzieży idei poszanowania wartosci ekologicznych naturalnego srodowiska i piękna krajobrazów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególnosci poprzez :
  podejmowanie wszelkich zgodnych z prawem przedsięwzięć, które uznane zostaną za niezbędne i celowe do realizacji działań statutowych,
  powoływanie zgodnie z przepisami prawa agend i instytucji niezbędnych do realizacji działań statutowych,
  organizowanie aktywnosci swoich członków,
  współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami, władzami pańtwowymi i administracyjnymi oraz osobami prawnymi w sprawach będących przedmiotem działania Stowarzyszenia,
  prowadzenie szkoleń, konferencji, odczytów i seminariów, konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodowych,
  prowadzenie doradztwa w zakresach okreslonych celami statutowymi Stowarzyszenia,
  prowadzenie wszechstronnej dzialalnosci wydawniczej i dziennikarskiej,
  tworzenie bazy sprzętowej, noclegowej, żywieniowej niezbędnej do prowadzenia działalnosci w ramach statutu Stowarzyszenia,
  organizacja i prowadzenie rejsów, regat, spływów, warsztatów oraz innych form wypoczynku i rekreacji,
  gromadzenie i wypracowywanie z działalnosci gospodarczej srodków materialnych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
  inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

powrót